اندازه های نصب وایت برد های شیشه ای

سن 1-5

سن 2-6

سن 3-7

سن 4

سن 4-8

سن 5-9

سن 6-10

سن 7-11

سن 8-12

سن 9-13

سن 10-14

سن 11-15

adult