Phone Custom Custom Custom

استاندارد ASTM C1651 در ساخت گلس برد ها

روش تست استاندارد برای اندازه گیری تحریف اعوجاج نوری در شیشه های مسطح با گرما

این آزمایش برای تعیین سطح عمق قله تا دره و تعیین فاصله ی میان دو قله کاربرد دارد.

تغییر شکل به موج های چرخشی گفته می شود که در زیر لایه های شیشه های مسطح در اثر گرما اتفاق می‌افتند.

این روش آزمایش همان طور که ذکر شد، شامل موارد دیگر اعوجاج از جمله اعواج ream، اعوجاج لبه ها،کمان و… در سطح شیشه های مسطح نمی‌شود.

  • موج فرم رول (چرخشی): تکرار موج مانندی که در اثر گرمازدگی شیشه در کوره ی آتش به وجود آمده است.
  • طول موج: فاصله ی میان دو قله در اعوجاج های سینوسی شکل را گویند.

خلاصه روش آزمون

این آزمایش شامل حرکت یک ابزار بر روی سطح شیشه به موازات جهتی است که شیشه در طی پردازش در گرما طی کرده است.

این ابزار در درجه اول تغییر شکل خارج از سطح شیشه که مشخصه شیشه است و به عنوان موج شناخته میشود، را اندازه گیری میکند.

سایر تغییر شکل ها نیز در سطح شیشه وجود دارند که دارای ویژگی های موج _فرم رول_ هستند و باعث ایجاد اعوجاج نوری در شیشه می شوند.

اعوجاج نوری به دلیل اعوجاج خارج از سطح به عنوان یک قدرت نوری اندازه گیری می شود. (مانند قدریت نوری لنز دوربین و یا آینه های استوانه ای)

آیتک برد

اهمیت استفاده از این آزمایش

این آزمایش روشی برای تعیین عمق قله تا دره و طول موج، اعوجاج فرم رول در شیشه های مسطح  است.

اندازه گیری طول قله تا دره وسیله ای برای نظارت بر اعوجاج موج رول در یک محصول شیشه ای پردازش شده، مانند گلس بردها را فراهم میکند.

اندازه گیری عمق قله تا دره، اطلاعاتی را در مورد برخی محصولات شیشه که در کوره های گرما پردازش میشوند را فراهم میکند.

وجود موج رول در شیشه های مسطحی که در کوره هایی پردازش می شوند که در آن از غلطک ها برای انتقال شیشه استفاده می شود، طبیعی است.

گلس برد آیتک برد

ابزار های مورد استفاده

اعوجاج نوری در شیشه های مسطح مانند گلس برد ها، شیشه های ساختمانی و… را میتوان با تعیین تغییر شکل خارج از سطح   با استفاده از ابزار ofan برای اندازه گیری عمق اوج به دره ، مشخص کرد.

دو ابزار دیگر برای این کار   “FlatBottom” و “Three Point Contact” هستند.

فلت باتم سنج، شامل یک صفحه است که طول آن حداکثر 305 میلیمتر باشد. این صفحه باید از طول غلتک درون کوره بزرگتر باشد. این دستگاه باید حداقل از  2 اینچ بیشتر بوده و سطحی صاف با ضریب اصحکاک پایین داشته و مجهز به یک نشانگر سنجش عمق، میکرومتر، دیجیتال یا ترانسفورماتور متغیر خطی   (LVDT)باشد.

این شاخص ، میکرومتر یا LVDT برای اندازه گیری میزان خارج از برنامه ریزی دره ها استفاده می شود و در مرکز میله قرار دارد.

“سه نقطه اتصال سنج”، دارای سه نقطه اتصال است. این نقاط در فاصله ی مساوی از مرکزی که در آن، موقعیت عمق موج رول اندازه گرفته می شود، قرار دارند.

باید فاصله بین نقاط تماس outboard  از محور ابزار “تماس سه نقطه” تنظیم شود تا بتوان نقاط تماس خارجی را با فاصله از طول موج غلتک تنظیم کرد.

آیتک برد

نقطه ی تماس، مرکز اندازه گیری عمق است که می تواند یک شماره گیر، میکرومتر دیجیتال یا یک فنر لودر LVDTplunger باشد.

این ابزارها را می توان به صورت دستی و یا با استفاده از سیستم واگن برقی بر روی سراسر سطح شیشه حرکت داد.

شیشه ای را که قرار است اندازه گیری شود را بر روی سطح صاف محکم به صورت یک پشتیبان قرار دهید به صورتی که تمامی لبه های آن به سمت بالا باشد.

تغییر جهت یك لبه ممكن است با استفاده از روش های بازرسی مرئی یا نوری (مانند بازتاب تخته زبرا) یا مستندات تولید یا هر دو مشخص شود.

سطحی که شیشه بر روی آن قرار میگیرد باید بزرگتر از شیشه باشد. در صورت دقیق بودن ضریب اطمینان، صافی سطح حمایت کننده باید کمتر از عمق تغییر شکل موج خارج از سطح باشد. سطح باید عاری از هر گونه مناطق آزاد و هر نوع سطح دیگر که ممکن است در آن تأثیر بگذارد، باشد.

توسعه فرا دانش ایتک

سطح باید عاری از هر گونه زباله و یا شرایطی باشد که ممکن است در آزمایش تأثیر بگذارد.

این روش آزمون عمدتاً برای اندازه گیری اعوجاج موج رول در آزمایشگاه درون کارخانه مناسب است.  این تست می تواند پس از خارج کردن شیشه از قاب و پایه آن مطابق با اندازه گیری های سطح موج غلتکی سازگار شود.

این روش به طور خودکار واحدهای عایق شیشه ای و شیشه های چند لایه را با استفاده از این روش آزمایش استثنا قرار میدهد.

روش انجام آزمایش

قبل از استفاده از دستگاه اندازه گیری موج غلتکی، آن را روی یک سطح صاف، سفت و سخت مانند صفحه گرانیتی یا روی یک صفحه شیشه ای شناور قرار دهید (که بزرگتر از نسبت 8/3 باشد).

باید ضخامت (10 میلی متر) و اندازه آن از اندازه ابزار سنجش بزرگتر باشد. هنگامی که ابزار اندازه گیری بدون استفاده در سطح صاف قرار دارد، باید مقدار عمق پیستون اندازه گیری شود.

مطابق دستورالعمل سازنده، دستگاه اندازه گیری را تنظیم کنید تا صفر خوانده شود.

جهت گیری اعوجاج موج رول را با استفاده از بازرسی نوری بصری (مانند بازتاب تخته زبرا) یا مستندات تولید یا هر دو مشخص کنید.

نوار اندازه گیری را روی سطح شیشه عمود بر امواج رول قرار دهید. نوار قالب بندی باید از لبه پیشرو یا طول لبه دنباله بگذرد و طول کل بستر را که در آن اعوجاج های  موج و دره ها تعیین می شوند، پوشش دهد.

دستور العمل A: اندازه گیری با Flat Bottom سنج

Flat Bottom سنج را بر روی سطح شیشه همان طور که در شکل نشان داده شده است قرار دهید. برای از بین بردن تاثیر اثرات نهایی در محاسبه تحریف نوری، اولین قله یا دره ای که برای محاسبه اعوجاج نوری استفاده می شود نباید کمتر از 12 اینچ باشد.

آیتک برد

بدون فشار دادن ابزار اندازه گیری، آن را به صورت خط وسط، به موازات نوار اندازه گیری قرار داده و آن را بکشید و اندازه گیری عمق را که در نوسانات قله ای وجود دارد، مشاهده کنید.

با خواندن ابزار اندازه گیری عددی را که به عنوان عمق، در هر قله و دره نشان میدهد را، تعیین کنید.

این قرائت ها به همراه مکان های قله های P1 ، P2 ، P3 ، … دره های V1 ، V2 ، V3 و ….  با استفاده از یک ماژیک مارک قابل شستشو روی شیشه علامت گذاری میشوند. اعداد را به جدولی مشابه جدول 1 انتقال دهید.

شرکت آیتک برد

در حالی که موارد فوق تنها یک شیشه منحصر به فرد را نشان می دهد، بدیهی است که چندین بار انجام دادن آزمایش باعث بهتر نمایانگر شدن اعوجاج داخل شیشه می شود.

به عنوان مثال، بهتر است که سه تا پنج بار آزمایش را در داخل شیشه انجام دهید تا بهتر اعوجاج کل شیشه را نشان دهد. سپس با اعداد به دست آمده میزان تخریب اعوجاج را بدست آورید.

روش B: اندازه گیری با “سه نقطه تماس” سنج

روشی که برای استفاده از سنجش موج توسط  flatbottomسنج شرح داده شد، به طور کلی برای استفاده از دستگاه  “سه نقطه تماس” اعمال می شود.  با این حال ، روش آزمون زیرساخت ها متفاوت است:

هر زمان که طول موج از نتایج آزمایشات اولیه به دست نیامد، مراحل زیر را انجام دهید:

روش آزمایش با این دستگاه در قسمت های قبل توضیح داده شد. تنها این نکته وجود دارد که در صورت لزوم ، نقاط تماس ابزار سنجش را به گونه ای تغییر دهید که فاصله بین نقاط تماس پایانی برابر نباشد و فاصله نقاط تماس از نشانگر شماره گیر در مرکز سنج برابر باشد.

قبل از شروع اندازه گیری اطمینان حاصل کنید که ابزار دیجیتالی عدد صفر را نشان میدهد.

هنگامی که نقاط تماس انتهایی در قله ها و پیستون در دره واقع شد، ابزار اندازه گیری عمق قله به دره را نشان می دهد.

با وجود نقطه تماس انتهایی در پایین دره، پیستون مجبور به بلند شدن از قسمت دره می شود و با علامت مخالف، فاصله قله تا دره را نشان می دهد.

گزارش ها باید شامل موارد زیر باشند:

  • تاریخ اندازه گیری
  • نام اپراتور
  • نام دستگاه سنجشی که استفاده شده
  • شناسه ی نمونه
  • میانگین طول موج

این گزارش همچنین باید حاوی یک یا چند مورد از موارد زیر نیز باشد:

  • حداکثر ، حداقل و متوسط طول قله به دره
  • حداکثر و میانگین اعوجاج نوری
  • اظهار نظر در مورد خروج اعوجاج از رفتار تکراری مانند موج.

این استاندارد تمامی موارد را مورد آزمایش قرار نمیدهد و این مسئولیت تولید کننده است که استاندارد را قبل از عرضه کالا به بازار مورد آزمایش قرار دهد.

شرکت آیتک برد تولید کننده انواع گلس بردها یا وایت بردهای شیشه ای در اندازه و رنگهای متنوع، سعی نموده است تمامی استانداردهای مذکور را در ساخت وایت برد های شیشه ای رعایت کند.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *